Envy Georgia Satin Nightie

Envy Georgia Satin Nightie

$79.95

Available in sizes: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22
  • Plain satin Nightie